Reklamačný poriadok

V prípade vrátenia tovaru, tovar je možné vrátiť jedine cez kuriérsku
spoločnosť DPD. Ďakujeme za pochopenie.

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 250/2007ZZ Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva firma ADSLOGISTIC s. r. o. nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za závady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci: ADSLOGISTIC s.r.o., 1. Mája 6/1171, 943 60 Nána, Slovakia, Zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 49609/N
IČO : 46672001
DIČ : 2023510984 

B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod www.oneeuroplaza.com

C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za závady výrobku.

D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.
Právo na uplatnenie reklamácie
1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru závada, má občan právo túto závadu reklamovať.
2. Za závadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.
3. Predávajúci nezodpovedá za závady:
- ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
- spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).
1. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.

Článok II.
Miesto a uplatnenie reklamácie
1. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu oneeuroplaza@gmail.com
2. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať kópiu dokladu o kúpe , spolu so záručným listom.

Článok III.
Práva a zodpovednosť za závady
1. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za závady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za závadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.
3. Svoje právo za zodpovednosť za závady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.
4. V prípade výskytu odstrániteľnej závady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie závady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.
5. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou závadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok IV.

Odstrániteľné závady
1. Za odstrániteľné závady sa považujú také závady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia závady je 30 kalendárnych dní.
2. Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Článok V.
Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez závady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné závady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave alebo pre väčší počet závád vec riadne užívať.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2022.